Graka.nl > Privacy-en-Disclaimer

Disclaimer


Graka streeft ernaar om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Echter is dit geen garantie dat op de site gepubliceerde informatie altijd volledig, juist en/of actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast aanvaardt Graka geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze website wordt algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die door Graka worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Ter informatie van de bezoeker zijn verwijzingen naar sites van derden opgenomen op deze website. Hoewel Graka uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en/of het functioneren, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die hierop worden aangeboden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Graka behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Privacy


Graka gaat zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. Persoonsgegevens verkregen via de website en/of e-mail van Tuincentrum Graka zullen worden opgeslagen voorzover deze benodigd zijn ten behoeve van informatievoorziening door Graka. Informatie verstrekt aan Graka worden niet aan derden verstrekt, tenzij Graka hier via rechtswegen toe wordt verplicht.

 

Copyright


De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor niet-commerciële privé doeleinden. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Graka. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Graka, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in de website aan te brengen. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Graka.